raimund girke

Close

raimund girke

Close

raimund girke

Close

raimund girke

Close

raimund girke

Close

raimund girke

Close

raimund girke

Close

raimund girke

Close
Helle Dämmerung, 1993, oil on canvas, 140 x 110 cm

Helle Dämmerung, 1993, oil on canvas, 140 x 110 cm

raimund girke

Close
Schattenwelt, 1995/96, oil on canvas, 100 x 120 cm

Schattenwelt, 1995/96, oil on canvas, 100 x 120 cm

raimund girke

Close
San Francisco I, 1986, oil on canvas, 200 x 220 cm

San Francisco I, 1986, oil on canvas, 200 x 220 cm

raimund girke

Close
Untitled, 2001, oil on canvas, 70 x 50 cm

Untitled, 2001, oil on canvas, 70 x 50 cm

raimund girke

Close